News&Events

जापानलाई माया गर्ने तपाईंहरूका लागि,  के तपाई जापानमा हेरचाहकर्ताको रूपमा ( केयर वर्कर ) को रुपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ?

जापानलाई माया गर्ने तपाईंहरूका लागि, के तपाई जापानमा हेरचाहकर्ताको रूपमा ( केयर वर्कर ) को रुपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ?

जापानलाई माया गर्ने तपाईंहरूका लागि,  के तपाई जापानमा हेरचाहकर्ताको रूपमा ( केयर वर्कर ) को रुपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ? जापानमा कार्यरत नेपाली केयर वर्कर हरु पनि उपस्थित हुनुहुनेछ हामी जापान मा केयर वर्कर को काम को लागी अनलाइन सेमिनार आयोजना गर्दै छौ।

Read More

यदि तपाईले जापानलाई माया गननुहनन्छ भने, तपाईले जापानमा नर्सिंग हेरचाहको काम ककन पाउनन हनन्न हामी जापानमा कामको लागग एक एक अनलाईन जानकारी सत्र सनरु गिैछौ

यदि तपाईले जापानलाई माया गननुहनन्छ भने, तपाईले जापानमा नर्सिंग हेरचाहको काम ककन पाउनन हनन्न हामी जापानमा कामको लागग एक एक अनलाईन जानकारी सत्र सनरु गिैछौ

यदि तपाईले जापानलाई माया गर्नुहुन्छ भने, तपाईले जापानमा नर्सिंग हेरचाहको काम किन पाउनु हुन्न ? हामी जापानमा कामको लागि एक अनलाईन जानकारी सत्र सुरु गर्दैछौ जापानको जीवनको ’boutमा सबैलाई जान्न र जापानमा नर्सिंग हेरचाह को 「विशिष्ट कौशल प्रणाली」 को परिचय 「जापान हेरचाह कार्यकर्ता मार्गदर्शन ~अनलाईन स्थानीय जानकारी सत्र~」 प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ | नेपालमा नयाँ कोरोना […]

Read More