យើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយជនបរទេសដែលកំពុងធ្វើការងារជាអ្នកមើលថែទាំនៅ
រទេសជប៉ុន។ សូមប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងអំពីជីវភាពរស់នៅប្រទេសជប៉ុន អំពីការងារមើលថែទាំ និងការសិក្សា។