លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នា តើលោកអ្នកចង់សាកល្បងធ្វើការងារផ្នែក ថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?

លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នា តើលោកអ្នកចង់សាកល្បងធ្វើការងារផ្នែក ថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?

លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នា តើលោកអ្នកចង់សាកល្បងធ្វើការងារផ្នែក

ថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីធ្វើបទពន្យល់ណែនាំមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ​ដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុន

 ដោយមានការចូលរួមពីបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។

Contents:

ឈ្មោះកម្មវិធី

កម្មវិធីធ្វើបទពន្យល់ណែនាំនេះបានរៀបចំឡើងជាលើកទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលមានគោលបំណងក្នុងការជួយចែករំលែកចំណេះដឹង អំពីប្រព័ន្ធពលករជំនាញជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់

និងការរស់នៅប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា វាគឺជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយដែលអាចឳ្យលោកអ្នកមានជាសំណួរទៅកាន់ជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារខាងផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់នេះនៅតាមមណ្ឌលថែទាំជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។

លោកអ្នកអាចចូលរួមទស្សនាបាននៅក្នុងការឡាយ(Live)តាមរយៈFacebookនិងYouTubeដោយធ្វើការអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅសាលាដែលបានរៀបចំជួយសម្រួលដល់កម្មវិធីនេះ ឬ នៅលើទូរស័ព្ទដៃ និង កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនក៏បាន។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់សាកល្បងធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុន

និង លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុន សូមអញ្ជើញចូលរួមកុំខានណា។

 

 •    ឈ្មោះកម្មវិធី                  :      កម្មវិធីធ្វើបទពន្យល់ណែនាំតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ(Online)
 •    អ្នករៀបចំ                      :     ក្រសួងការងារ
 •    កាលបរិច្ឆេទ                  :     4/12/2023 (ថ្ងៃច័ន្ទ) ម៉ោង14:00  ~ 15:30 (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)

រៀបចំការឡាយរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនអំពីកម្មវិធីធ្វើបទពន្យល់ណែនាំ។

 • មធ្យោបាយផ្សាយ          :     ​កម្មវិធីនឹងជួយសម្រួលដល់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលរួមទស្សនា ​

អាចចូលរួមទស្សនា​បានតាមរយៈការឡាយ(Live)Facebookនិង

YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃ និង កុំព្យូទ័ររបស់លោក អ្នកផ្ទាល់ ឬ

អញ្ជើញចូលរួមជួបជុំគ្នានៅសាលាដែលបានរៀបចំជួយសម្រួលដល់កម្មវិធី

ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួមជាមុន។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលបានដាក់ជូន។

 •    ជ្រើសរើស                       :     ជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការងារ និង រស់នៅប្រទេសជប៉ុន។

 •    ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី           :    ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធគ្នាតាមរយៈការឡាយជាមួយជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបម្រើ

ការងារផ្នែកថែរទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុន

និង ធ្វើការពន្យល់អំពីការងារនេះ។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទទួលនូវសំណួរ

របស់លោកអ្នកទុកជាមុន ហើយនឹងធ្វើការឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ​នៅក្នុងកម្មវិធី។

(1)​ ស្វែងយល់អំពីការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់

(ការរ​ស់នៅ និង របៀបធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន)

(2)មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយបានស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធជាមុន

(ប្រព័ន្ធដើម្បីមកកាន់ប្រទេសជប៉ុន)

(3) រៀនភាសាជប៉ុន និង ជំនាញថែទាំមនុស្សចាស់​(របៀបរៀន)

(4) នាទីសំណួរចម្លើយ

*សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលរួមទស្សនាការឡាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

 

 

*សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលរួមទស្សនាការឡាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

សូមធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈទម្រង់បំពេញខាងក្រោមនេះ

ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

 

 

 

 

ព័ត៌មានចាំបាច់(បេក្ខជនដាក់ពាក្យ)

 • ព័ត៌មានចាំបាច់(បេក្ខជនដាក់ពាក្យ)

-ឈ្មោះសាលារៀន   – ឈ្មោះបេក្ខជន  ​​​  -អ៊ីមែល   -លេខទូរស័ព្ទ

-សំណួរដែលលោកអ្នកចង់សួរទៅកាន់គ្រូកាន់ការណ៍កម្មវិធី

ជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុន។

…អ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់លោកអ្នក និង អ្វីដែលលោកអ្នកចង់សាកសួរអំពីការទៅធ្វើការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់។

 

 • កន្លែងដាក់ពាក្យ

-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន  -ឈ្មោះអ្នកទទួលបន្ទុក -មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង​​​​​​​​​​​​​

-អ៊ីមែល

 • កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យ  : 2/12/2023 (ថ្ងៃសុក្រ) ម៉ោង 17:00
 • ទំនាក់ទំនង

・ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន                  :          UG MARKETING REPUBLIC CO., LTD.

・ឈ្មោះអ្នកទទួលបន្ទុក         :          Tep Champanharith

・មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង     :          +855 15 916 234

・អ៊ីមែល                                           :          info@ugrepublic.com