ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့
ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နေထိုင်မှုနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်၊ လေ့လာသင်ယူမှုများ အတွက် ကိုးကားပါ။

富山県 Mar Mar WinさんEi Ei Monさんインタビュー【ミャンマー出身】

富山在住、ミャンマー出身のMar Mar WinさんとEi Ei Monさんにインタビューしました。 Mar Mar Win & Ei Ei Mon မာမာဝင်း ・မွေးဖွားရာနိုင်ငံ – မြန်မာ ・ဂျပန်သို့လာခဲ့သည့်ခုနှစ် – ၂၀၁၉ ・နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ – အလုပ်သင် အဆင့် ၂ ・ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်း – N3  Eအိအိမွန် ・မွေးဖွားရာနိုင်ငံ – မြန်မာ ・ဂျပန်သို့လာခဲ့သည့်ခုနှစ် – ၂၀၁၉ ・ခွင့်ဗီဇာ – အလုပ်သင် အဆင့် ၂ ・ဘာသာအရည်အချင်း – N3 Interview