FAQ

“ ရှိပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာ အကဲဖြတ်စာမေးပွဲသည် “Nursing Care Skills Evaluation Test”၊ “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test”နှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည့်စာမေးပွဲဟူ၍ စားမေးပွဲ ၃ ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Nursing Care Skills Evaluation Test နှင့် Nursing Care Japanese Language Evaluation Testသည် လက်တွေ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် အသုံးချရမည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကို တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် နယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်သည့် ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်မည့် အဆင့်တစ်ခုအား အခြေခံစံအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဂျပန်စာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းသည် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ သို့မဟုတ် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) (N4 နှင့်အထက်သာ) ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။”

ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သတ်မှတ် ထားသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လမ်းညွှန် (စာမေးပွဲများအားကျင်းပပေးနေသည့် Prometric ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ ချိတ်ဆက်) ပေးထားပါသည်။ 

စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအစီအစဉ် (EPA) ၏ မူဘောင်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့သော ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းလောင်း (အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့သာအကျုံးဝင်) အဖြစ် နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၄ နှစ်တာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သင်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့တွင် သင့်လျော်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများနှင့် “ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်သင်လုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ အမှတ် ၂” ကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသားများ အတွက်ကတော့ လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံစံနှုန်းများနှင့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစံနှုန်းကို ပြည့်မီထားပြီးသူများဟုယူဆပြီး ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သော ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်ဘာသာ စာမေးပွဲများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီး “အထူးကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမှတ် ၁” သို့ ကူးပြောင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှလွဲ၍အခြား “အလုပ်သင်လုပ်သား ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ အမှတ် ၂” ကို ပြီးဆုံးခဲ့သည့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစံနှုန်းကို တိုင်းတာသည့်စာမေးပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ (“Nursing Care Skills Evaluation Test” နှင့် “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ကိုတော့ ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါမည်။)

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

တူညီသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားသို့မဟုတ် စာမေးပွဲအရအဆိုပါကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းသည် ထပ်တူညီသောအချက်များရှိသည်ဟုအတည်ပြုနိုင်သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွင်းဖြစ်ပါက အလုပ်ပြောင်း၍ရနိုင်ပါသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်တွင် အခြားလက်ခံခေါ်ယူပေးနိုင်သည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာရှိပါက အလုပ်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
“ လုပ်သားအထောက်အကူပြုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်း” ရှိပါသည်။ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ အလုပ်ခန့်ထားပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းထံမှ အပ်နှံမှုကိုလက်ခံ၍ ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားနိုင်ငံခြားသားများ အတွက် နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေပေးခြင်းနှင့် နေထိုင်ရာတွင်လိုအပ်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လုပ်သားအထောက်အကူပြုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းသည် မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရသောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) တွင် မရပါ။ နိုင်ငံတော်အဆင့်လက်မှတ်ဖြစ်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းလက်မှတ်ရရှိပါက ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါရရှိနိုင်သည့်အပြင် မိသားစုအား အတူနေထိုင်ရန်ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N4 အဆင့် (အခြေခံဂျပန်ဘာသာစကားအား နားလည်နိုင်သည့်အဆင့်) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
“ ယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများလည်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ရည်ရွယ်၍ “ ” ယာယီနေထိုင်ခွင့်” ” ဗီဇာဖြင့်နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆို၍ရပါသည်။ ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင်လည်းစာမေးပွဲဖြေဆို၍ ရနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မွန်ဂို၊ နီပေါ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအသီးသီးတွင် စာမေးပွဲကျင်းပပေးလျှက် ရှိပါသည်။”
“ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ (စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားများ၏ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအခြေအနေပေါ် မူတည်သည့် ရေချိုးသန့်စင်ပေးခြင်း၊ အစားအသောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်းစသည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ) အပြင် ထိုကိစ္စရပ်များနှင့်တပါတည်းဖြစ်သည့် ကူညီဖေးမမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ (စိတ်အပန်းဖြေစရာများစီစဉ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများဖြင့်လေ့ကျင့်ရာတွင် ပြုစုဖေးမခြင်းစသည်) ဖြစ်သည်။ ※အိမ်တိုင်ရာရောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့် ကွဲလွဲပါသည်။”

JICWELSမှဆောင်ရွက်ပေးထားသည့်နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများ အခမဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်သည့်နေရာ Free consultation services for foreign care workers တွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသူနိုင်ငံခြားသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုဖလှယ်ပွဲများလည်း ကျင်းပပေးနေပါသည်။ 

“ にほんごをまなぼう” ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေသည့်သူများအားလုံး ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N3 အဆင့်နှင့် အခြေခံ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာများကို နားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်ဘာသာကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ 

Scroll to Top