ការងារមើលថែទាំ

បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង និងដំបូន្មានពីអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើការងារជាអ្នកមើលថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅមណ្ឌលមើលថែទាំនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសជប៉ …

បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង និងដំបូន្មានពីអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើការងារជាអ្នកមើលថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន Read More »

តើត្រូវការភាសាជប៉ុនកម្រិតណា ដើម្បីធ្វើការងារជាអ្នកមើលថែទាំ?

មនុស្សចាស់ជរា និងជនពិការដែលត្រូវការការមើលថែទាំភាគច្រើន …

តើត្រូវការភាសាជប៉ុនកម្រិតណា ដើម្បីធ្វើការងារជាអ្នកមើលថែទាំ? Read More »

Scroll to Top